Chuyển tới nội dung

CTK COOLANT SUPER LLC

THÀNH PHẦN
INGREDIENT
Ethylene Glycol , Nước DI, Chất phụ gia ức chế ăn mòn,…
Ethylene Glycol , Deionized Water, Inhibitors,…
THÀNH PHẦN
INGREDIENT
OAT
Organic Additive Technology

MÀU SẮC DUNG DỊCH
SOLUTION COLOR

Đỏ
Red

VÒNG ĐỜI
LIFETIME

250.000 Km/ 5 năm
250.000 Km/ 5 years

DÒNG XE TƯƠNG THÍCH
COMPATIBILITY

Tất cả các dòng xe: Ford, Hyundai, Isuzu, Vinfast,…
All vehicles: Ford, Hyundai, Isuzu, Vinfast,…
ĐIỂM ĐÓNG BĂNG/ĐIỂM SÔI
FREEZING POINT/BOILING POINT

-15°C -> -17°C / 104°C -> 106°C

KHUYẾN NGHỊ
RECOMMENDATION

Các khu vực nhiệt đới (Đông Nam Á, Trung Mỹ, Trung Phi)
All tropical regions (South East Asia, Middle America, Central Africa)