Chuyển tới nội dung

CTK COOLANT LLC

THÀNH PHẦN
INGREDIENT
Ethylene Glycol , Nước DI, Chất phụ gia ức chế ăn mòn,…
Ethylene Glycol , Deionized Water, Inhibitors,…
CÔNG NGHỆ PHỤ GIA
ADDITIVE TECHNOLOGY

OAT
Organic Additive Technology

MÀU SẮC DUNG DỊCH
SOLUTION COLOR
Xanh Lá
Light Green
VÒNG ĐỜI
LIFETIME

150.000 Km/ 3 năm
150.000 Km/ 3 years
DÒNG XE TƯƠNG THÍCH
COMPATIBILITY
Tất cả các dòng xe: Ford, Hyundai, Isuzu, Vinfast,…
All vehicles: Ford, Hyundai, Isuzu, Vinfast,..

ĐIỂM ĐÓNG BĂNG/ĐIỂM SÔI
FREEZING POINT/BOILING POINT

-8°C -> -10°C / 103°C -> 105°C
KHUYẾN NGHỊ
RECOMMENDATION
Các khu vực nhiệt đới (Đông Nam Á, Trung Mỹ, Trung Phi)
All tropical regions (South East Asia, Middle America, Central Africa)