Chuyển tới nội dung

CTK COOLANT PREMIUM

THÀNH PHẦN
INGREDIENT
Nước DI, Chất phụ gia ức chế ăn mòn, Phẩm màu công nghiệp
Deionized Water, Inhibitors, Industrial dyes
CÔNG NGHỆ PHỤ GIA
ADDITIVE TECHNOLOGY
OAT
Organic Additive Technology
MÀU SẮC DUNG DỊCH
SOLUTION COLOR
Vàng
Light Yellow
VÒNG ĐỜI
LIFETIME
250.000 / 5 năm (Km)
155.000 / 5 years (Mile)
DÒNG XE TƯƠNG THÍCH
COMPATIBILITY
Các dòng xe Châu Âu / Châu Mỹ / Châu Á
All European / American / Asian vehicles
ĐIỂM ĐÓNG BĂNG/ĐIỂM SÔI
FREEZING POINT/BOILING POINT
-5°C (23°F) / 129°C (265°F)
KHUYẾN NGHỊ
RECOMMENDATION
Các khu vực nhiệt đới (Đông Nam Á, Trung Mỹ, Trung Phi)
All tropical regions (South East Asia, Middle America, Central Africa)